Езикови Курсове

Езикова школа „Дониба“ предлага курсове по Немски, Английски, Италиански, Френски и Руски език за възрастни и учащи. Програмите са диференцирани за различните възрастови групи - деца, тийнейджъри и взрастни. При проявен интерес към изучаване на други езици, можем да организираме курс специално за вас.

По желание на курсиста се издава удостоверение за всяко завършено ниво.

В зависимост от предстоящите цели на курсистите, обучението може да бъде насочено както към получаване на общи познания (т. нар. стандартни курсове), така и с тематична насоченост: разговорни курсове - за работа в страната и чужбина, подготовка за интервю за работа и др.

Предлагаме и курсове за учащи, които имат нужда от помощ с усвояването на материала по изучавания от тях чужд език. Този тип курсове се провежда по системата, използвана в съответното учебно заведение.

Курсовете в Езикова Школа "Дониба" следват Общата европейска рамка за изучаване на чужди езици. Тя е създадена и развита с цел да се стимулира съвместната работа на европейските образователни институции и най-вече да направи чуждоезиковите компетенции съизмерими и сравними в една, валидна за цяла Европа скала. Общата европейска рамка дефинира нивото на владеене на езика на база четири основни умения: четене, писане, слушане и говорене. Езиковите компетенции са разпределени в шест нива:

A1 Може да разбира и използва познати и всекидневни изрази, както и много прости изречения, които имат за цел да отговорят на конкретни нужди. Може да се представя или да представя някого и да задава въпроси на друг човек, например за мястото където живее, хората, които познава, нещата, които притежава и може да отговоря на подобни въпроси. Може да общува по елементарен начин, ако събеседникът му говори бавно и отчетливо и му помага в общуването.
A2 Може да разбира отделни изречения и често употребявани изрази, свързани с непосредственото обкръжение и всекидневие (напр. елементарна лична и семейна информация, покупки, близко обкръжение, работа). Може да общува по време на несложни и обичайни дейности, които изискват обмен на несложна и пряка информация по познати и всекидневни теми. Може да описва с несложни езикови средства своето образование, непосредственото си обкръжение и да говори по теми според преките си потребности.
B1 Може да разбира основни моменти, когато се използва ясен и стандартен език, от познати теми, свързани с работата, училището, свободното време и др. Може да се справя в повечето ситуации по време на пътуване в страна, където се говори изучаваният език. Може да се изразява просто и смислено по познати теми и по теми от своя кръг от интереси. Може да разказва събитие или случка, да изложи накратко проект или идея.
B2 Може да разбира основното съдържание на конкретни или абстрактни теми в сложен текст, както и в дискусия на професионални теми по своята специалност. Може да общува в известна степен спонтанно и непринудено при разговор с носител на езика, без напрежение за двете страни. Може да се изразява ясно и подробно по широк кръг от теми, да изказва мнение и да излага предимства и недостатъци в изложението си.
C1 Може да разбира широк кръг от дълги и сложни текстове, както и да долавя имплицитни идеи. Може да се изразява спонтанно и свободно, без явно затруднение при намирането на необходимите думи. Може да използва ефикасно и гъвкаво езика в своя социален, професионален или академичен живот. Може да се изказва ясно и добре структурирано по сложни теми и да владее добре средствата за организация, артикулация и свързаност на речта.
C2 Може да разбира без усилие практически всичко, което чете или чува. Може да възстановява факти и аргументи от различни писмени и устни източници, като ги резюмира взаимосвързано. Може да се изразява спонтанно, много свободно и точно. Може да отличава фини смислови нюанси, дори в по-сложни ситуации.